doc. dr. Jernej Jorgačevski


prof. dr. Marko Kreft

Marko Kreft je biolog, redni profesor za področje fiziologije živali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključeni Gimnaziji Bežigrad in odsluženem vojaškem roku se je vpisal na študij biologije na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, po diplomi leta 1995 pa še na doktorski študij Medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kjer je bil mladi raziskovalec.

Po študiju je bil raziskovalec v podjetju Educell d.o.o., nato znanstveni sodelavec v podjetju Celica d.o.o. in kasneje višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta.Marko_Kreft1

Trenutno je nosilec več fizioloških predmetov na Biotehniški fakulteti, Filozofski fakulteti in Pedagoški fakulteti. Bil je mentor ali somentor pri osmih doktorskih disertacijah. Od leta 2006 do 2014 je bil glavni tajnik Slovenskega fiziološkega društva. Odleta 2010 je član izvršnega odbora Društva za stereologijo in kvantitativno analizo slike. Od leta 2015 glavni urednik mednarodne znanstvene revije s dejavnikom vpliva SCI: Image analysis and stereology. Objavil 105 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva nad ena, od tega 44 znanstvenih člankov s faktorjem vpliva revije nad štiri. Članki so bili v zadnjih desetih letih brez avtocitatov citirani 1221-krat. Z električnimi in optičnimi tehnikami raziskuje fiziologijo celic. Predvsem ga zanima delovanje celic in presnova v možganih, ukvarja pa se tudi s procesi v rastlinskih celicah. Je avtor več računalniških programov za znanstveno delo.

Je sodelavec Kvarkadabre, časopisa za tolmačenje znanosti. Leta 2005 je prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju celične fiziologije.


doc.dr. Marjetka Podobnik

Marjetka Podobnik se je rodila v Ljubljani, kjer je po končani Srednji naravoslovni šoli (Gimnazija Bežigrad), študirala kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1991. Leta 1994 je magistrirala iz kemijskih znanosti, doktorirala pa na istem področju leta 1997, ravno tako na Univerzi v Ljubljani. Eksperimentalno delo za diplomo, magisterij ter doktorat je opravljala na Oddelku za Biokemijo in molekularno biologijo, na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, kjer je bila tudi zaposlena od 1991 do 2003. Tematika teh treh raziskovalnih del je zajemala biokemijske in strukturne raziskave lizosomskih encimov – katepsinov B, C, L, H in S. Za diplomsko in doktorsko delo je tudi dobila Krkini nagradi.

Svoje izobraževanje je nadaljevala kot podoktorska raziskovalka v skupini prof. Johna Kuriyana (1998-­‐2003), 3 leta na Rockefeller University v New Yorku, in 2 leti na Univesity of California, Berkeley, ZDA. Delala je na področju podvojevanja DNA, kjer je z metodami strukturne biologije, primarno X-­‐žarkovne kristalografije, preučevala proteinske komplekse, ki sodelujejo v teh biološkem procesu.

Leta 2003 se je vrnila v Slovenijo, kjer se je zaposlila na Kemijskem inštitutu, kjer je zaposlena še danes. Njene raziskave obsegajo strukturne in funkcijske raziskave proteinov, ki sodelujejo pri patogenezi mikroorganizmov ter delovanju imunskega sistema, s poudarkom na razumevanju mehanizma delovanja proteinov, ki tvorijo pore v lipidnih membranah. V zadnjem času pa je v raziskave tudi vključila strukturne raziskave filamentoznih rastlinskih virusov oziroma virusom podobnih delcev. Sodeluje tudi pri razvoju nanobiotehnologij, še posebno tistih, ki uporabljajo biološke nanopore. Od novembra 2016 je v.d. vodje Laboratorija za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo (L11) na Kemijskem inštitutu.

Strokovno znanje Marjetke Podobnik in celote raziskovalne skupine zajema molekularno biologijo, proteinsko biokemijo, biofiziko in strukturno biologijo s poudarkom na X-­‐žarkovni kristalografiji, ki jih uporablja v raziskavah molekulskih interakcij na atomskem nivoju, razlagi mehanizmov delovanja bioloških molekul in s tem bioloških procesov. Marjetka Podobnik je bila vodja že več raziskovalnih projektov in je članica več strokovnih komisij, pa tudi Slovenskega Biokemijskega Društva ter Društva Biofizikov Slovenije. Je tudi koordinatorka Preglovega kolovija na Kemijskem inštitutu. Svoja znanstvena dela objavlja v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah.

Marjetka Podobnik je tudi vključena v pedagoško delo, kjer uči na drugi bolonjski stopnji na Biotehniški fakulteti (Biologija), ter na tretji bolonjski stopnji na Medicinski fakulteti (Biomedicina). Je mentorica diplomskim, magistskim in doktorskim študentom.